Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Suomen Vesiturva Oy
(y-tunnus: 2651206-3)

Koivupurontie 5 40320 Jyväskylä

050 362 3276 asiakaspalvelu@suomenvesiturva.fi

 

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Lasse Kurtti

Koivupurontie 5 40320 Jyväskylä

050 362 3276

asiakaspalvelu@suomenvesiturva.fi

 

3. Rekisterin nimi

Suomen Vesiturva Oy:n asiakas- ja suoramarkkinointirekisteri

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on Suomen Vesiturvan asiakkaan ja Suomen Vesiturvan välinen asiakassuhde, asiakkaan suostumus, asiakkaan antama toimeksianto tai muu asiallinen yhteys.

Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavissa käyttötarkoituksissa:

 • Asiakkaat

Asiakassuhteen, asiakaspalvelun ja niihin liittyvän viestinnän ja markkinoinnin hoitaminen, toteuttaminen, kehittäminen ja seuranta.

Palvelujen tarjoaminen ja tuottaminen, laskutuksen hallinta ja laadun varmistaminen.

Asiakastietojen sekä asiakas- ja kontaktihistorian hallinta.

Rekisterinpitäjä kerää tietoja myös asiakkaan tunnistamiseksi ja väärinkäytösten estämiseksi.

 • Potentiaaliset asiakkaat ja verkkosivuston vierailijat

Palvelujen markkinointi potentiaalisille asiakkaille ja sivustovierailijoille. Markkinointia kohdistetaan rekisteröitävälle, yhteyshenkilölle, sivustovierailijalle tai luonnolliselle henkilölle vain tämän itse sen salliessa

Suoramarkkinointipuhelujen nauhoituksia käytetään kontaktointitapahtumien todentamiseksi, asiakkaiden ja Suomen Vesiturva Oy:n oikeusturvan varmistamiseksi, koulutustarkoituksiin, palvelun laadun kehittämiseksi sekä väärinkäytösten ehkäisemiseksi ja turvallisuussyistä.

Henkilötietoja käsitellään mainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin, mielipide-tai markkinatutkimukseen tai muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin.

 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä voidaan käsitellä seuraavia tietoja:

 • nimi
 • yhteystiedot (postiosoitteet, puhelinnumerot, sähköpostiosoite)
 • ammatti tai muut tiedot koskien rekisteröidyn tehtäviä ja asemaa elinkeinoelämässä tai julkisessa tehtävässä
 • syntymäaika
 • sukupuoli
 • kieli
 • yksi rekisteröityyn liitettävä muu kuin edellä mainittu tunnistetieto (esim. rakennuksen ikä tai putkiston ikä)
 • suoramarkkinointiluvat ja- kiellot
 • edellä yksilöityjen tietojen muutostiedot
 • IP-osoite
 • Asiakaspalveluun tai uusasiakashankintaan liittyvät tiedot:
  • asiakaspalaute
  • asiakaspalvelutapahtumien tiedot
  • asiakaspuhelujen nauhoitukset
  • asiakkuuden alkamisaika
  • asiakkuuden päättymisaika
  • asiakkuuden tilat
  • asiakkuuden tasot
  • tarjoushistoria
  • tiedot aikaisemmista yhteydenotoista
  • tiedot asiakkaan tilaamista palveluista, niiden toimittamisesta ja laskuttamisesta
  • kyselyihin ja tutkimuksiin annetut tiedot ja näihin liittyvät keskustelut
  • sivustokäyttäytyminen
 • Kampanjoiden tiedot ja niihin liittyvät seurantatiedot.
 • Markkinoinnin kohdentamisessa käytettävät tunnisteet

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin se sopimus, johon henkilön tietojen käsittely perustuu, on voimassa. Tiedot merkitään rekisteriin sellaisina kuin ne saadaan rekisteröidyltä ja niitä päivitetään sen mukaan, mitä rekisteröity ilmoittaa rekisterinpitäjälle. Asiakasrekisteristä poistamme tarpeettomat henkilötiedot viiden (5) vuoden välein.

Suoramarkkinointirekisterit ovat voimassa 2 kuukautta, jonka jälkeen ne hävitetään.

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietolähteinä ovat asiakas- tai tilaussuhteen aloitus henkilökohtaisessa tapaamisessa, sähköpostitse tai sähköisellä lomakkeella rekisterinpitäjän verkkosivuilla.

 

Rekisteröidyn itse osallistuessa rekisterinpitäjän järjestämiin markkinointikampanjoihin ja tapahtumiin.

Potentiaalisten asiakkaiden tiedot saadaan suostumuksella häneltä itseltään henkilökohtaisen tai digitaalisen vuorovaikutuksen yhteydessä.

Suoramarkkinointirekisterin tiedot tulevat Fonectan tilaajatietokannasta. https://digitieto.fonecta.fi/info-2017/hyodyllista-tietoa/rekisteriselosteet/fonectan-tilaajatietokannan-rekisteriseloste/

Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneilta sekä henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä.

 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja voidaan luovuttaa kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa, jollei rekisteröity ole kieltänyt tietojen luovuttamista. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille eikä muille asiaankuulumattomille.

Rekisteröityjen henkilötietoja Suomen Vesiturvan lukuun käsittelee:

 • Easoft Oy
 • Groweo Oy
 • Talenom Oyj
 • OP Yrityspankki Oyj
 • Facebook Inc.
 • Google LLC.

 

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä eikä luovuteta EU tai ETA:n ulkopuolelle

 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto on suojattu, eikä niihin pääse käsiksi kuin ainoastaan rekisterinpitäjän valtuuttamat henkilöt rekisterinpitäjän luvalla. Aineisto säilytetään Suomen Vesiturva Oy:n lukitussa toimitiloissa sijaitsevissa lukituissa kaapistoissa. Omatoiminen pääsy tiloihin on sallittua ja mahdollista vain Suomen Vesiturva Oy:n työntekijöille. Ns. ulkopuolisten henkilöiden pääsy tiloihin on aina valvottua.

Tietotekniikan avulla käsiteltävät tiedostot on suojattu yleisesti hyväksytysti todetuilla menetelmillä, kuten palomuureilla, tietoturvajärjestelmillä ja salasanoilla. Vain rajatuilla ja nimetyillä henkilöillä on pääsy tietojärjestelmillä käsiteltäviin ja tallennettaviin tietoihin.

Tietojärjestelmien kirjautumistunnuksia luovutetaan vain Suomen Vesiturvan työntekijöille. Rekisterin tietoja käsitteleviä henkilöitä koskee vaitiolovelvollisuus.

 

12.1 Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin (tarkastusoikeus)

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja Suomen Vesiturvan asiakas- ja suoramarkkinointirekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee tehdä tämän tietosuojaselosteen kohdan 13 mukaisesti. Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein. Tarkastusoikeuden käyttäminen on lähtökohtaisesti maksutonta.

 

12.2 Rekisteröidyn oikeus vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteys rekisterinpitäjään

Korjauspyyntö tehdään tämän tietosuojaselosteen kohdan 13 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä esimerkiksi siinä tilanteessa, kun rekisteröity odottaa Suomen Vesiturvan vastausta tietojensa oikaisemista tai poistamista koskevaan pyyntöön.

Mikäli rekisteröity kokee, että joidenkin ko. rekisteröityä koskevien tietojen käsittely ei ole tarpeen Suomen Vesiturva Oy:n tehtävien kannalta, on rekisteröidyllä oikeus pyytää Suomen Vesiturva Oy: ta poistamaan kyseiset tiedot tämän selosteen kohdan 13 mukaisesti. Pyyntö käsitellään ja tämän jälkeen tiedot poistetaan tai rekisteröidylle ilmoitetaan perusteltu syy, miksi tietoja ei voida poistaa. Rekisteröidyn ollessa eri mieltä ratkaisusta, on rekisteröidyllä oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle (http://www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html).

 

12.3 Rekisteröidyn oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Siltä osin, kun rekisteröity on itse toimittanut asiakasrekisteriin tietoja, joita käsitellään rekisteröidyn antaman suostumuksen tai toimeksiannon nojalla, rekisteröidyllä on oikeus saada tällaiset tiedot itselleen pääsääntöisesti koneluettavassa muodossa ja oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

 

12.4 Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

 

12.5 Muut oikeudet

Mikäli henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumukseen perustuen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla tästä tämän tietosuojaselosteen kohdan 13 mukaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Suomen Vesiturva Oy ei myy tai muutoin luovuta henkilötietoja muille tahoille markkinointitarkoituksiin.

 

13. Yhteydenotot

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä Suomen Vesiturva Oy:n rekisterinpitäjään sähköpostitse asiakaspalvelu@suomenvesiturva.fi tai postitse osoitteeseen: Suomen Vesiturva Oy Koivupurontie 5 40320 Jyväskylä. Suomen Vesiturva Oy voi tarvittaessa pyytää rekisteröityä täsmentämään pyyntöään kirjallisesti ja rekisteröidyn henkilöllisyys voidaan tarpeen vaatiessa varmentaa ennen muihin toimenpiteisiin ryhtymistä.